Archiwum

Szkolenia i warsztaty on-line dla nauczycieli i wychowawców

Kreatywny e-learning 3

Nasza aktualna oferta obejmuje:

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Animator Działań Twórczych” (12h)

„Przedszkolny Lider Innowacji” (8h)

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu” (6h)

„Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu” (6h)

„Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu” (6h)

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu” (8h)

„Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu” (8h)

„Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu” (8h)

„Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu” (12h)

„Mikroprojekty edukacyjne w przedszkolu” (6h)

„Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu” (8h)

„Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej” (6h)

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje” (20h)

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” (30h)

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, (klas I-III, IV-VIII, nauczycieli świetlic i bibliotekarzy szkolnych)

„Animator Działań Twórczych” (12h)

„Szkolny Lider Innowacji” (8h)

„Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej” (6h)

„Kompleksowy rozwój kompetencji kluczowych w szkole” (6h)

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w szkole podstawowej” (6h)

„Booktalking w klasie, świetlicy i bibliotece” (6h)

„Storytelling w klasie, świetlicy i bibliotece” (8h)

„Kody i szyfry w klasie, świetlicy i bibliotece” (6h)

„Kreatywna praca z ilustracjami w szkole” (6h)

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w klasie, świetlicy i bibliotece” (8h)

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów” (6h)

„Mikroprojekty edukacyjne w klasie, świetlicy i bibliotece” (6h)

„Elementy Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej” (8h)

„Elementy metodyki zuchowej w nauczaniu zintegrowanym” (6h)

„Elementy metodyki harcerskiej w edukacji i wychowaniu klas IV-VIII” (6h)

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje” (20h)

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” (30h)

E-szkolenia i e-warsztaty dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych

„Animator Działań Twórczych” (12h)

„Wychowawca – Lider Innowacji” (8h)

„Storytelling w indywidualnej i grupowej pracy z wychowankami” (8h)

„Kody i szyfry jako angażująca i kreatywna forma zajęć z wychowankami” (6h)

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze” (6h)

„Mikroprojekty edukacyjne w placówce opiekuńczo-wychowawczej” (6h)

„Elementy Planu Daltońskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej” (8h)

„Elementy metodyki zuchowej w pracy wychowawcy” (6h)

„Elementy metodyki harcerskiej w pracy wychowawcy” (6h)

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje” (20h)

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” (30h)

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT.

KOSZT SZKOLEŃ

Szkolenie/warsztat w wymiarze odpowiadającym czasowi trwania formy stacjonarnej:

6h dydaktycznych (45 min.) – 50zł brutto

8h – 70zł brutto

12h – 170zł brutto

20h – 270zł brutto

30h – 370zł brutto

Każdy Uczestnik naszego szkolenia otrzymuje stały rabat -20% na kolejne szkolenia.

Przy wspólnym zgłoszeniu się 3 lub więcej osób proponujemy zniżkę -30% dla każdego z Uczestników.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (format PDF) przesyłane w całości lub modułami,
 • listę poleceń, zadań, wyzwań do samodzielnego wykonania polegających na planowaniu, projektowaniu, praktycznym wykonaniu ćwiczeń itp.,
 • możliwość odbycia 30-minutowej konsultacji telefonicznej dotyczącej tematu szkolenia,
 • zaświadczenie przesłane drogą mailową (w formacie PDF).

UWAGA: Uczestników naszych szkoleń i warsztatów nie rozliczamy z zrealizowanych zadań, ale jak najbardziej zachęcamy do przysyłania nam drogą mailową rezultatów wykonanych przez siebie poleceń lub ćwiczeń. Dodatkowo umożliwiamy Państwu odbycie konsultacji telefonicznej, która nie jest formą egzaminu ustnego, lecz okazją do podzielenia się z nami Waszymi wnioskami, uwagami i pytaniami dotyczącymi teoretycznych i praktycznych aspektów szkolenia lub warsztatu.

AUTOR SZKOLEŃ/KONSULTANT

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, pedagog, oligofrenopedagog, pedagog-terapeuta, arteterapeuta, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, manager oświaty, animator działań twórczych, animator kultury, autor publikacji.

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI ON-LINE (bez lub z asystą rodzica)

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych twórczych działań ukierunkowanych na:

 • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczej ekspresji,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (m.in. rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny; rozwój dużej i małej motoryki),
 • kształtowanie potencjału dziecka według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (inteligencja logiczno-matematyczna, językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna).

Wiek dziecka

5-12 lat

Metody pracy

Podczas zajęć, obok autorskich technik i narzędzi, wykorzystujemy elementy takich metod, jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogika Celestyna Freineta, metoda Marii Montessori, Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej Macieja Kieryła, praca z darami Friedricha Froebla, Plan Daltoński, Kinezjologia Edukacyjnej Paula Dennisona, Integracja Sensoryczna, wielozmysłowe poznawanie i doświadczanie świata i inne.

Sięgamy także po różne formy arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz biblioterapii i bajkoterapii.

Dla każdego dziecka tworzymy zindywidualizowane programy i scenariusze korzystając z banku naszych zadań i ćwiczeń. Ponadto na bieżąco formułujemy dodatkowe polecenia i twórcze wyzwania nawiązujące do tego, co wypracowało dziecko w swoich aktualnych działaniach.

Kreatywny home e-learning 2

Formy twórczej ekspresji dziecka

 • aktywność plastyczna (różne techniki)
 • działania manipulacyjne i konstrukcyjne
 • dziecięce projektowanie
 • kreatywna praca z ilustracjami
 • twórcze opowiadanie i pisanie
 • techniki teatralne i parateatralne
 • aktywność wokalna, muzyczna i rytmiczna
 • aktywność ruchowa
 • kreatywna grafomotoryka
 • twórcza i aktywizująca praca z książkami (w tym tzw. „książkami do zadań specjalnych”)
 • dziecięce kodowanie i programowanie
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne
 • inne

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Formy pracy

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań oraz charakteru i celu prowadzonych zajęć, nasza oferta edukacyjna obejmuje:

 • prowadzenie zajęć on-line przez Skype,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych i „Arkuszy Twórczych Wyzwań” zawierających zestawy poleceń, kart pracy, kart inspiracji itp. w wersji cyfrowej do druku i wykonania przez dziecko lub rodzica z dzieckiem podczas zajęć on-line lub po zajęciach,
 • konsultacje przez Skype lub telefoniczne.

Czas trwania zajęć

W zależności od wieku dziecka pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut.

Zasady i etapy współpracy

 1. Zgłoszenie się do nas mailowe lub telefoniczne.
 2. Wstępna rozmowa i poznanie Państwa oczekiwań.
 3. Zaprojektowanie i przedstawienie Państwu zindywidualizowanej oferty wraz z wyceną.
 4. Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pilotażowych on-line (30 min.).
 5. Sporządzenie i podpisanie umowy.
 6. Realizacja zajęć według programu z możliwością wprowadzenia na bieżąco zmian organizacyjnych i merytorycznych po ich obustronnym zaakceptowaniu.
 7. Dokonanie płatności po każdych zajęciach (o ile nie została wybrana opcja płatności z góry za cały zaplanowany program z rabatem 20%).

Cena

Ustalana indywidualnie (standardowa cena wynosi 45zł za godzinę zegarową).

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl