Archiwum

Szkolenia i warsztaty on-line dla nauczycieli i wychowawców

Kreatywny e-learning 3

Nasza aktualna oferta obejmuje:

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu”.

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw przedszkolaków”.

„Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.

„Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”.

„Nauczyciel – Przedszkolny Lider Innowacji”.

„Pedagogika przygody w przedszkolu”.

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu”.

„Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu”.

„Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu”.

„Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywność ruchową”.

„Rozwijanie koncentracji uwagi i uważności dziecka poprzez ćwiczenia z zakresu małej i dużej motoryki”.

„Rozwijanie kreatywności i inicjatywności dziecka poprzez ruch i muzykę”.

„Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu”.

„Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu”.

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu”.

„Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”.

„Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu”.

„Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu”.

„Praca metodą projektów w przedszkolu”.

„Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu”.

„Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej”

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

„Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole i przedszkolu”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, (klas I-III, IV-VIII, nauczycieli świetlic i bibliotekarzy szkolnych)

KREOWANIE WIZERUNKU, PROMOCJA

 1. „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły – jak zwiększyć efektywność działań rekrutacyjnych”.
 2. „Organizacja sieci kontaktów i współpracy z otoczeniem szkoły – instytucje, organizacje, pracodawcy, media”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KREATYWNOŚĆ, INNOWACJE I METODY PROJEKTOWE

 1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”.
 2. „Rozwijanie kreatywnych zasobów, postaw i metod pracy nauczycieli”.
 3. „Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”.
 4. „Nauczyciel – Szkolny Lider Innowacji”.
 5. „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”.
 6. „Innowacje pedagogiczne w szkole”.
 7. „Praca metodą projektów w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 8. „Zastosowanie metodyki projektowej Design Thinking w organizacji procesu edukacji
  i aktywizacji uczniów”.

Link do ogólnej charakterystyki metody DT:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/program-innowacyjna-szkola/

METODY NAUCZANIA

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem w szkole podstawowej”.
 2. „Praca z dzieckiem przewlekle chorym w szkole podstawowej”.
 3. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 4. „Praca z uczniem zdolnym”.
 5. „Jak poprawić koncentrację i motywację uczniów w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym”.
 6. „Praca z filmem w zdalnej edukacji”.
 7. „Grywalizacja w nauczaniu uczniów szkół podstawowych”.
 8. „Elementy Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej”.
 9. „Wykorzystanie ilustracji w edukacji, wychowaniu, terapii i twórczym rozwoju uczniów”.
 10. „Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów”.
 11. „Myślenie krytyczne w szkole podstawowej”.
 12. „Pedagogika przygody w szkole podstawowej”.
 13. „Booktalking w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 14. „Storytelling w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 15. „Kody i szyfry w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 16. „Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 17. „Elementy metodyki zuchowej w nauczaniu zintegrowanym”.
 18. „Elementy metodyki harcerskiej w edukacji i wychowaniu klas IV-VIII”.

 EDUKACJA ZDALNA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 1. „Jak prowadzić angażujące i aktywizujące lekcje online”.
 2. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole”.
 3. „Organizacja pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym”.
 4. „Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem”.
 2. „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 3. „Motywowanie i aktywizowanie uczniów w edukacji stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej”.
 4. „Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów”.
 5. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole”.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI

 1. „Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 2. „Radzenie sobie ze stresem i budowanie harmonii work-life balance w pracy nauczyciela”.
 3. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 4. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA I ŚCIEŻKI ROZWOJOWE UCZNIÓW

 1. „Projektowanie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwijania uzdolnień
  i zainteresowań uczniów”.

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
 2. „Podnoszenie jakości kształcenia w szkole – obszary, metody, formy”.
 3. „Wspomaganie rozwoju osobistego, realizacji zainteresowań przedmiotowych
  i pozaprzedmiotowych oraz kompetencji interpersonalnych uczniów”.
 4. „Efektywne i aktywizujące metody i techniki kształcenia na odległość”.
 5. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
 6. „Projektowanie i wdrażanie skutecznych działań wychowawczych szkoły”.
 7. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów”.
 8. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 9. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, artystycznych oraz zawodowych/branżowych)

KREOWANIE WIZERUNKU, PROMOCJA, REKRUTACJA

 1. „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły – czyli jak pokazać jakość”.
 2. „Organizacja sieci kontaktów i współpracy z otoczeniem szkoły – instytucje, organizacje, media”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KREATYWNOŚĆ, INNOWACJE I METODY PROJEKTOWE

 1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”.
 2. „Rozwijanie kreatywnych zasobów, postaw i metod pracy nauczycieli”.
 3. „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”.
 4. „Innowacje pedagogiczne w szkole”.
 5. „Praca metodą projektów w szkole”.
 6. „Zastosowanie metodyki projektowej Design Thinking w organizacji procesu edukacji
  i aktywizacji uczniów”.

Link do ogólnej charakterystyki metody DT:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/program-innowacyjna-szkola/

METODY NAUCZANIA

 1. „Praca z filmem w zdalnej edukacji”.
 2. „Grywalizacja w nauczaniu uczniów”.
 3. „Myślenie krytyczne w szkole”.
 4. „Praca z uczniem zdolnym”.

EDUKACJA ZDALNA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole”.
 2. „Organizacja pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym”.
 3. „Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem”.
 2. „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 3. „Motywowanie i aktywizowanie uczniów w edukacji stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej”.
 4. „Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów”.
 5. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole”.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI

 1. „Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 2. „Radzenie sobie ze stresem i budowanie harmonii work-life balance w pracy nauczyciela”.
 3. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 4. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I KARIERA UCZNIÓW

 1. „Przygotowanie uczniów do wejścia z sukcesem na rynek pracy”.

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
 2. „Podnoszenie jakości kształcenia w szkole – obszary, metody, formy”.
 3. „Wspomaganie rozwoju osobistego, realizacji zainteresowań przedmiotowych
  i pozaprzedmiotowych oraz kompetencji interpersonalnych uczniów”.
 4. „Efektywne i aktywizujące metody i techniki kształcenia na odległość”.
 5. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
 6. „Projektowanie i wdrażanie skutecznych działań wychowawczych szkoły”.
 7. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych

„Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży”.

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw wychowanków”.

„Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

„Wychowawca – Animator Działań Twórczych”.

„Wychowawca – Lider Innowacji”.

„Storytelling w indywidualnej i grupowej pracy z wychowankami”.

„Kody i szyfry jako angażująca i kreatywna forma zajęć z wychowankami”.

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze”.

„Mikroprojekty edukacyjne w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

„Elementy Planu Daltońskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

„Elementy metodyki zuchowej w pracy wychowawcy”.

„Elementy metodyki harcerskiej w pracy wychowawcy”.

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT.

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklama

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI ON-LINE (bez lub z asystą rodzica)

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych twórczych działań ukierunkowanych na:

 • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczej ekspresji,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (m.in. rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny; rozwój dużej i małej motoryki),
 • kształtowanie potencjału dziecka według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (inteligencja logiczno-matematyczna, językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna).

Wiek dziecka

5-12 lat

Metody pracy

Podczas zajęć, obok autorskich technik i narzędzi, wykorzystujemy elementy takich metod, jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogika Celestyna Freineta, metoda Marii Montessori, Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej Macieja Kieryła, praca z darami Friedricha Froebla, Plan Daltoński, Kinezjologia Edukacyjnej Paula Dennisona, Integracja Sensoryczna, wielozmysłowe poznawanie i doświadczanie świata i inne.

Sięgamy także po różne formy arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz biblioterapii i bajkoterapii.

Dla każdego dziecka tworzymy zindywidualizowane programy i scenariusze korzystając z banku naszych zadań i ćwiczeń. Ponadto na bieżąco formułujemy dodatkowe polecenia i twórcze wyzwania nawiązujące do tego, co wypracowało dziecko w swoich aktualnych działaniach.

Kreatywny home e-learning 2

Formy twórczej ekspresji dziecka

 • aktywność plastyczna (różne techniki)
 • działania manipulacyjne i konstrukcyjne
 • dziecięce projektowanie
 • kreatywna praca z ilustracjami
 • twórcze opowiadanie i pisanie
 • techniki teatralne i parateatralne
 • aktywność wokalna, muzyczna i rytmiczna
 • aktywność ruchowa
 • kreatywna grafomotoryka
 • twórcza i aktywizująca praca z książkami (w tym tzw. „książkami do zadań specjalnych”)
 • dziecięce kodowanie i programowanie
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne
 • inne

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Formy pracy

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań oraz charakteru i celu prowadzonych zajęć, nasza oferta edukacyjna obejmuje:

 • prowadzenie zajęć on-line przez Skype,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych i „Arkuszy Twórczych Wyzwań” zawierających zestawy poleceń, kart pracy, kart inspiracji itp. w wersji cyfrowej do druku i wykonania przez dziecko lub rodzica z dzieckiem podczas zajęć on-line lub po zajęciach,
 • konsultacje przez Skype lub telefoniczne.

Czas trwania zajęć

W zależności od wieku dziecka pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut.

Zasady i etapy współpracy

 1. Zgłoszenie się do nas mailowe lub telefoniczne.
 2. Wstępna rozmowa i poznanie Państwa oczekiwań.
 3. Zaprojektowanie i przedstawienie Państwu zindywidualizowanej oferty wraz z wyceną.
 4. Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pilotażowych on-line (30 min.).
 5. Sporządzenie i podpisanie umowy.
 6. Realizacja zajęć według programu z możliwością wprowadzenia na bieżąco zmian organizacyjnych i merytorycznych po ich obustronnym zaakceptowaniu.
 7. Dokonanie płatności po każdych zajęciach (o ile nie została wybrana opcja płatności z góry za cały zaplanowany program z rabatem 20%).

Cena

Ustalana indywidualnie (standardowa cena wynosi 45zł za godzinę zegarową).

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl