Archiwum

SZKOLENIE „Organizacja pracy przedszkola oparta na osiągnięciach i elementach fińskiego systemu edukacji”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Charakterystyka fińskiego systemu edukacji.
 2. Organizacja efektywnej adaptacji rozwiązań fińskich w przedszkolach w Polsce.
 3. Angażowanie rodziców oraz środowiska lokalnego do wspierania innowacyjnych przedsięwzięć przedszkola.
 4. Korzyści rozwojowe uzyskiwane przez podopiecznych.
 5. Korzyści dla kadry przedszkola płynące z wdrożenia fińskich rozwiązań organizacji i metodyki pracy.
 6. Zasady nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz partnerstw z przedszkolami w Finlandii.
 7. Dobre praktyki – prezentacja przykładów efektywnego wprowadzenia elementów fińskiego systemu edukacji w przedszkolu.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklamy

SZKOLENIE „Wspieranie rozwoju inteligencji wielorakich u dzieci w wieku przedszkolnym”

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli - Inteligencje wielorakie

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 2. Typy inteligencji i ich komponenty.
 3. Metody i narzędzia diagnozowania poszczególnych obszarów inteligencji dziecka.
 4. Przygotowanie kadry przedszkola do stymulowania określonych typów inteligencji podopiecznych.
 5. Organizacja środowiska przedszkolnego ukierunkowana na rozwój inteligencji wielorakich.
 6. Zasady dokumentowania, eksponowania i wzmacniania uzyskiwanych rezultatów.
 7. Praktyczne poznanie form aktywności i ćwiczeń wspierających poszczególne obszary inteligencji dziecka.
 8. Zaprojektowanie systemu wdrażania założeń koncepcji inteligencji wielorakich w placówce.
 9. Dobre praktyki – prezentacja przykładów efektywnego rozwijania inteligencji wielorakich w przedszkolu.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Struktura i charakterystyka procesów projektowania Design Thinking i Scrum.
 2. Istota i zalety pracy metodyką DT i Scrum oraz formy i obszary ich zastosowania w przedszkolu.
 3. Cele edukacyjne i wychowawcze dziecięcego projektowania.
 4. Zastosowanie elementów Design Thinking i Scrum do rozwijania kompetencji kluczowych dzieci.
 5. Wpływ pracy dzieci metodą DT i Scrum na ich wszechstronny rozwój.
 6. Korzyści dla kadry przedszkola płynące z zastosowania DT i Scrum.
 7. Dobre praktyki – prezentacja przykładów zrealizowanych inicjatyw projektowych.
 8. Praktyczne poznanie procesów projektowania DT i Scrum (ćwiczenia, zadania, narzędzia, procedury).

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

INNOWACYJNE METODY STYMULUJĄCE ROZWÓJ SPOŁECZNY, WSPÓŁPRACĘ I KOMUNIKACJĘ PRZEDSZKOLAKÓW (elementy grywalizacji, LEGO Education, Design Thinking, Scrum)

ROZWÓJ SPOŁECZNY, WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA PRZEDSZKOLAKÓW 1

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czynniki warunkujące rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Bariery i zaburzenia rozwoju społecznego.
 3. Organizacja pracy grupowej i zespołowej przedszkolaków.
 4. Poznawanie i przyswajanie przez dzieci zasad współpracy oraz korzyści płynących ze współdziałania.
 5. Ćwiczenia i zadania wykorzystujące elementy grywalizacji, LEGO Education, Design Thinking oraz Scrum rozwijające:
 • samoświadomość i poczucie tożsamości grupy,
 • komunikację w grupie,
 • określanie i podejmowanie ról,
 • wyznaczanie i realizację wyzwań,
 • kooperację, współuczestniczenie i współtworzenie,
 • współodpowiedzialność za działania i ich rezultaty,
 • samoocenę i samokrytykę.
 1. Zasady i formy organizowania zajęć grupowych i zespołowych w przedszkolu oraz poza placówką.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ PUBLIKUJEMY TUTAJ

ROZWÓJ SPOŁECZNY, WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA PRZEDSZKOLAKÓW 2

SZKOLENIE: „Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”

Szkolenie Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Jak przybliżać małym dzieciom pojęcie patriotyzmu.
 2. „Duża Ojczyzna” – historia Polski, jej bohaterowie, tradycje, kultura oraz symbole narodowe i ich znaczenie.
 3. „Mała Ojczyzna” – historia regionu, jego lokalni bohaterowie, tradycje, kultura oraz symbole i ich znaczenie.
 4. Lokalne walory kulturalne, naturalne i przyrodnicze (zabytki, pomniki przyrody, elementy krajobrazu) jako elementy budujące poczucie tożsamości i przynależności małego dziecka.
 5. Organizowanie zajęć i imprez związanych z ogólnonarodowymi i lokalnymi wydarzeniami (święta, rocznice itp.).
 6. Projektowanie i realizowanie z dziećmi przedsięwzięć w ramach idei „Zachować przeszłość dla przyszłości”.
 7. Tworzenie materiałów informacyjnych, wystaw, ekspozycji plenerowych, kącików muzealnych itp. w przedszkolu.
 8. Angażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz liderów środowiska lokalnego (instytucje, organizacje) do wspierania inicjatyw kształtujących w dzieciach postawy patriotyczne.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE: „MUZYKOTERAPIA – zastosowanie w oświacie i opiece społecznej”

MUZYKOTERAPIA Łódź

ORGANIZATORZY

Akademia Kreatywnej Edukacji w partnerstwie z Centrum Rozwoju i Arteterapii „ARSMANDALA”.

ZAŁOŻENIA

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach muzykoterapii i ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach kształcenia (w tym uczniów i podopiecznych placówek specjalnych i ośrodków terapii) oraz osobami dorosłymi i seniorami pozostającymi w różnej kondycji psychofizycznej.

ADRESACI

Nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, instruktorzy oraz animatorzy z przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, burs i internatów, świetlic środowiskowych, domów pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, wychowawcy kolonijni oraz wszyscy zainteresowani tematyką terapii artystycznych.

METODY PRACY

Miniwykład, prezentacja, pokaz, warsztaty, praca indywidualna i w grupach, metoda projektów, działania twórcze.

CZAS TRWANIA

20h (2 dni w systemie weekendowym)

SZKOLENIE Z MUZYKOTERAPII I CO DALEJ?

W części podsumowującej szkolenie Uczestnicy otrzymują szereg praktycznych wskazówek, w jaki sposób wykorzystać w pracy zawodowej zdobytą wiedzę i umiejętności oraz jak je rozszerzać, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem we własnych publikacjach i e-publikacjach oraz jak eksponować uzyskane kompetencje w dokumentach aplikacyjnych, w tym w swoim zawodowym portfolio.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji, pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, trener arteterapii, animator działań twórczych, konsultant ds. dydaktycznych i organizacyjnych ZNP, doradca zawodowy i biznesowy, autor publikacji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

DZIEŃ 1

I. Muzykoterapia – geneza teorii i praktyki.

II. Metodyka oddziaływań muzykoterapeutycznych:

 1. Profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne oraz terapeutyczne funkcje muzykoterapii.
 2. Funkcje edukacji, wychowania i terapii przez muzykę – wskazania metodyczne:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • zaspokajanie i kompensacja potrzeb psychofizycznych,
 • kształtowanie samoświadomości i tożsamości,
 • odkrywanie oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • pobudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczej ekspresji,
 • wzbogacanie procesu nauczania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, motorycznie i sensorycznie,
 • wzmacnianie oddziaływań z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej,
 • profilaktyka i terapia uzależnień,
 • wspomaganie procesu socjalizacji i resocjalizacji,
 • poprawa jakości życia u osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i seniorów,
 • rozwój potencjału osobistego i zawodowego pracujących i bezrobotnych osób dorosłych.

3. Metody i formy muzykoterapii – przykładowe ćwiczenia:

 • określanie indywidualnego poziomu percepcji bodźców dźwiękowych,
 • muzykoterapia aktywna i receptywna (wyciszająca i pobudzająca),
 • ćwiczenia rytmiczne i ruchowo-rytmiczne,
 • granie na instrumentach,
 • improwizacje muzyczne i muzyczno-ruchowe,
 • wykonywanie i ozdabianie instrumentów,
 • pantomima z tłem muzyczno-dźwiękowym,
 • relaksacja, wizualizacja i treningi autogenne,
 • zabawy integracyjne i pląsy.

4. Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.

5. Przegląd narzędzi, pomocy i materiałów wykorzystywanych w muzykoterapii.

DZIEŃ 2

III. Organizacja warsztatu pracy muzykoterapeuty.

1. Praktyczna realizacja zajęć opartych na wybranych metodach:

 • Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej,
 • Poranny Krąg,
 • elementy muzykoterapii Carla Orff’a,
 • elementy muzykoterapii Emila Jacquesa Dalcroze’a,
 • elementy muzykoterapii Rudolfa von Labana.

2. Organizacja zajęć z muzykoterapii:

 • cele muzyczne i pozamuzyczne proponowanych ćwiczeń i zabaw,
 • formy i charakter zajęć,
 • czas i miejsce realizacji,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć.

3. Łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej (arteterapia, biblioterapia, bajkoterapia, artbooking, landart, choreoterapia, teatroterapia).

4. Zasady projektowania i realizacji zajęć indywidualnych i grupowych:

 • cele, formy, metody, narzędzia i materiały,
 • ćwiczenia, scenariusze, programy oraz projekty edukacyjne i artystyczne.

5. Formy doskonalenia kompetencji i warsztatu pracy muzykoterapeuty.

KOSZT

390zł/os.

Szkolenia zamknięte w placówkach i instytucjach – termin i cena do uzgodnienia.

Zakres tematyczny oraz czas trwania szkoleń zamkniętych z zakresu metod i form terapii artystycznych może być dowolnie modyfikowany według potrzeb Zamawiającego.

 INFORMACJE I ZAPISY

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

SZKOLENIE: „Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola”

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym szkoleniu „Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola”.

ADRESACI

Dyrektorzy, nauczyciele oraz rady pedagogiczne i zespoły ds. promocji z przedszkoli, instytucji, organizacji i placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz kulturalnych i artystycznych.

ZAŁOŻENIA

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają szereg nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania przedszkola/placówki oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych, budujących trwałe zaplecze promocyjne przedszkola/placówki.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CZAS TRWNIA

4-6h (opcjonalnie)

PROGRAM

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań marketingowych

 1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych
 2. Cele działań promocyjnych przedszkola
 3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej
 4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki
 5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych
 6. Adresaci komunikatów promocyjnych
 7. Skala i zasięg działań marketingowych przedszkola
 8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych
 9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji przedszkola
 10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych
 11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko- i długofalowej promocji przedszkola
 12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej przedszkola

 1. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron przedszkola
 2. Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych
 3. Wybór i klasyfikacja treści promujących przedszkole
 4. Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji
 5. Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju.

KOSZT

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie w zależności od liczby Uczestników.

KONTAKT/ZAPISY

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI

tel.: +48 535 633 636, e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl