Archiwum

SZKOLENIE: Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej

Gamefikacja i grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie prowadzone w formie tradycyjnej lub on-line.

ADRESACI

Szkolenie dedykujemy nauczycielom, wychowawcom i pedagogom, którzy chcą się dowiedzieć:

 • jak zwiększyć efektywności nauczania i uczenia się poprzez grywalizację,
 • jak dzięki grom aktywizować i motywować uczniów do nauki i zabawy,
 • jak twórczo rozwijać uczniów poprzez projektowanie własnych gier,
 • jak dzięki grywalizacji oderwać uczniów od komputera i multimediów,
 • jak rozwijać warsztat nauczyciela dzięki grom i gamifikacji.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia grywalizacji (gamifikacji).
 2. Cele, funkcje i korzyści wykorzystywania elementów gier w szkole (klasie, świetlicy, bibliotece).
 3. Rola grywalizacji w zwiększaniu efektywności oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.
 4. Wspieranie rozwoju poszczególnych kompetencji kluczowych poprzez gamifikację.
 5. Zastosowanie elementów grywalizacji w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdolnymi, słabszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi itp.).
 6. Typy, formy i tematyka gier.
 7. Przegląd materiałów i pomocy przydatnych do przygotowywania i prowadzenia zajęć z elementami grywalizacji.
 8. Projektowanie gier dla uczniów.
 9. Projektowanie gier przez uczniów.
 10. Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych opartych na grywalizacji.
 11. Zastosowanie elementów gamifikacji w nauczaniu zdalnym.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

 

SZKOLENIE: Kompleksowy rozwój kompetencji kluczowych w szkole

Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych w formie tradycyjnej lub on-line.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istota, zasady i główne obszary nabywania kompetencji.
 2. Kompetencje przyszłości w kontekście oczekiwań rynkowych i społecznych.
 3. Organizacja procesu edukacji sprzyjającego rozwijaniu kompetencji.
 4. Warunki podnoszące efektywność procesu edukacji.
 5. Rozwiązania metodyczne wspomagające rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole.
 6. Autodiagnoza szkoły pod kątem najlepiej i najsłabiej rozwijanych kompetencji.
 7. Autodiagnoza celów edukacyjno-kompetencyjnych nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 8. Metody opracowywania przedsięwzięć organizacyjno-projektowych w zakresie kompetencji kluczowych
 9. Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych w ogólnej organizacji pracy szkoły.
 10. Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotowych.
 11. Przykładowe korelacje kompetencyjne.
 12. Tradycyjne i innowacyjne formy rozwijania kompetencji kluczowych w szkole.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

 

 

Szkolenia i warsztaty on-line dla nauczycieli i wychowawców

Kreatywny e-learning 3

Nasza aktualna oferta obejmuje:

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Animator Działań Twórczych” (12h)

„Przedszkolny Lider Innowacji” (8h)

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu” (6h)

„Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu” (6h)

„Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu” (6h)

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu” (8h)

„Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu” (8h)

„Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu” (8h)

„Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu” (12h)

„Mikroprojekty edukacyjne w przedszkolu” (6h)

„Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu” (8h)

„Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej” (6h)

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje” (20h)

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” (30h)

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, (klas I-III, IV-VIII, nauczycieli świetlic i bibliotekarzy szkolnych)

„Animator Działań Twórczych” (12h)

„Szkolny Lider Innowacji” (8h)

„Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej” (6h)

„Kompleksowy rozwój kompetencji kluczowych w szkole” (6h)

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w szkole podstawowej” (6h)

„Booktalking w klasie, świetlicy i bibliotece” (6h)

„Storytelling w klasie, świetlicy i bibliotece” (8h)

„Kody i szyfry w klasie, świetlicy i bibliotece” (6h)

„Kreatywna praca z ilustracjami w szkole” (6h)

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w klasie, świetlicy i bibliotece” (8h)

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów” (6h)

„Mikroprojekty edukacyjne w klasie, świetlicy i bibliotece” (6h)

„Elementy Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej” (8h)

„Elementy metodyki zuchowej w nauczaniu zintegrowanym” (6h)

„Elementy metodyki harcerskiej w edukacji i wychowaniu klas IV-VIII” (6h)

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje” (20h)

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” (30h)

E-szkolenia i e-warsztaty dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych

„Animator Działań Twórczych” (12h)

„Wychowawca – Lider Innowacji” (8h)

„Storytelling w indywidualnej i grupowej pracy z wychowankami” (8h)

„Kody i szyfry jako angażująca i kreatywna forma zajęć z wychowankami” (6h)

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze” (6h)

„Mikroprojekty edukacyjne w placówce opiekuńczo-wychowawczej” (6h)

„Elementy Planu Daltońskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej” (8h)

„Elementy metodyki zuchowej w pracy wychowawcy” (6h)

„Elementy metodyki harcerskiej w pracy wychowawcy” (6h)

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje” (20h)

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” (30h)

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT.

KOSZT SZKOLEŃ

Szkolenie/warsztat w wymiarze odpowiadającym czasowi trwania formy stacjonarnej:

6h dydaktycznych (45 min.) – 50zł brutto

8h – 70zł brutto

12h – 170zł brutto

20h – 270zł brutto

30h – 370zł brutto

Każdy Uczestnik naszego szkolenia otrzymuje stały rabat -20% na kolejne szkolenia.

Przy wspólnym zgłoszeniu się 3 lub więcej osób proponujemy zniżkę -30% dla każdego z Uczestników.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (format PDF) przesyłane w całości lub modułami,
 • listę poleceń, zadań, wyzwań do samodzielnego wykonania polegających na planowaniu, projektowaniu, praktycznym wykonaniu ćwiczeń itp.,
 • możliwość odbycia 30-minutowej konsultacji telefonicznej dotyczącej tematu szkolenia,
 • zaświadczenie przesłane drogą mailową (w formacie PDF).

UWAGA: Uczestników naszych szkoleń i warsztatów nie rozliczamy z zrealizowanych zadań, ale jak najbardziej zachęcamy do przysyłania nam drogą mailową rezultatów wykonanych przez siebie poleceń lub ćwiczeń. Dodatkowo umożliwiamy Państwu odbycie konsultacji telefonicznej, która nie jest formą egzaminu ustnego, lecz okazją do podzielenia się z nami Waszymi wnioskami, uwagami i pytaniami dotyczącymi teoretycznych i praktycznych aspektów szkolenia lub warsztatu.

AUTOR SZKOLEŃ/KONSULTANT

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, pedagog, oligofrenopedagog, pedagog-terapeuta, arteterapeuta, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, manager oświaty, animator działań twórczych, animator kultury, autor publikacji.

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI ON-LINE (bez lub z asystą rodzica)

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych twórczych działań ukierunkowanych na:

 • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczej ekspresji,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (m.in. rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny; rozwój dużej i małej motoryki),
 • kształtowanie potencjału dziecka według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (inteligencja logiczno-matematyczna, językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna).

Wiek dziecka

5-12 lat

Metody pracy

Podczas zajęć, obok autorskich technik i narzędzi, wykorzystujemy elementy takich metod, jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogika Celestyna Freineta, metoda Marii Montessori, Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej Macieja Kieryła, praca z darami Friedricha Froebla, Plan Daltoński, Kinezjologia Edukacyjnej Paula Dennisona, Integracja Sensoryczna, wielozmysłowe poznawanie i doświadczanie świata i inne.

Sięgamy także po różne formy arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz biblioterapii i bajkoterapii.

Dla każdego dziecka tworzymy zindywidualizowane programy i scenariusze korzystając z banku naszych zadań i ćwiczeń. Ponadto na bieżąco formułujemy dodatkowe polecenia i twórcze wyzwania nawiązujące do tego, co wypracowało dziecko w swoich aktualnych działaniach.

Kreatywny home e-learning 2

Formy twórczej ekspresji dziecka

 • aktywność plastyczna (różne techniki)
 • działania manipulacyjne i konstrukcyjne
 • dziecięce projektowanie
 • kreatywna praca z ilustracjami
 • twórcze opowiadanie i pisanie
 • techniki teatralne i parateatralne
 • aktywność wokalna, muzyczna i rytmiczna
 • aktywność ruchowa
 • kreatywna grafomotoryka
 • twórcza i aktywizująca praca z książkami (w tym tzw. „książkami do zadań specjalnych”)
 • dziecięce kodowanie i programowanie
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne
 • inne

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Formy pracy

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań oraz charakteru i celu prowadzonych zajęć, nasza oferta edukacyjna obejmuje:

 • prowadzenie zajęć on-line przez Skype,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych i „Arkuszy Twórczych Wyzwań” zawierających zestawy poleceń, kart pracy, kart inspiracji itp. w wersji cyfrowej do druku i wykonania przez dziecko lub rodzica z dzieckiem podczas zajęć on-line lub po zajęciach,
 • konsultacje przez Skype lub telefoniczne.

Czas trwania zajęć

W zależności od wieku dziecka pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut.

Zasady i etapy współpracy

 1. Zgłoszenie się do nas mailowe lub telefoniczne.
 2. Wstępna rozmowa i poznanie Państwa oczekiwań.
 3. Zaprojektowanie i przedstawienie Państwu zindywidualizowanej oferty wraz z wyceną.
 4. Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pilotażowych on-line (30 min.).
 5. Sporządzenie i podpisanie umowy.
 6. Realizacja zajęć według programu z możliwością wprowadzenia na bieżąco zmian organizacyjnych i merytorycznych po ich obustronnym zaakceptowaniu.
 7. Dokonanie płatności po każdych zajęciach (o ile nie została wybrana opcja płatności z góry za cały zaplanowany program z rabatem 20%).

Cena

Ustalana indywidualnie (standardowa cena wynosi 45zł za godzinę zegarową).

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

 

SZKOLENIE „Praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi oraz jego rodziną”

Szkolenie praca z dzieckiem przewlekle chorym

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Psychofizyczne i społeczne podstawy funkcjonowania dziecka chorego i jego środowiska.
 2. Potrzeby dziecka chorego i poziom ich zaspokajania.
 3. Rola przedszkola/szkoły we wspieraniu rozwoju dziecka z problemami zdrowotnymi i jego rodziny.
 4. Organizacja pracy grupy/klasy z chorym dzieckiem.
 5. Rozpoznawanie zasobów, predyspozycji, uzdolnień i mocnych stron dziecka.
 6. Sposoby motywowania dziecka do nauki, zabawy i kontaktów społecznych.
 7. Główne założenia „Metody edukacji, wychowania i terapii sukcesem” oraz zasady jej planowania i wdrażania.
 8. Budowanie relacji i współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka z problemami zdrowotnymi.
 9. Korzystanie przez nauczycieli i rodziców ze wsparcia instytucji oraz organizacji zewnętrznych w opiece i pracy z dzieckiem.
 10. Eksponowanie i dokumentowanie osiągnięć dziecka z problemami zdrowotnymi.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych w przedszkolu/szkole”

Szkolenie - Kompetencje kluczowe w przedszkolu i szkole

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Charakterystyka i znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 2. Rozpoznawanie i efektywne wykorzystywanie zasobów oraz potencjału społecznego, technicznego i infrastrukturalnego placówki oraz jej kadry do rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci.
 3. Angażowanie zasobów środowiska lokalnego i regionalnego do wspomagania pracy przedszkola/szkoły.
 4. Tradycyjne i innowacyjne metody, techniki oraz pomoce i narzędzia wspierające nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych.
 5. Projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć (innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne, programy autorskie) z zakresu doskonalenia kompetencji kluczowych.
 6. Eksponowanie i dokumentowanie osiągnięć dzieci, nauczycieli, rodziców oraz lokalnych liderów społecznych i partnerów instytucjonalnych wspierających pracę placówki.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Nasza Akademia od lat organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria oraz konferencje dla:

 • dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
 • nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych różnego typu
 • animatorów
 • edukatorów
 • nauczycieli-wychowawców
 • nauczycie-bibliotekarzy
 • wychowawców i opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Stawiamy na kreatywność, innowacyjność, jakość oraz efektywność. Dzięki temu możemy motywować, inspirować i rozwijać naszych Uczestników zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami oraz pasjami zawodowymi i osobistymi.

Działamy na terenie całej Polski (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Aktualna ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.

Realizujemy projekty w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub bezpośrednie zlecenia (programy ministerialne, projekty finansowane ze środków UE, granty, inicjatywy samorządowe i obywatelskie itp.). Więcej informacji podajemy TUTAJ.

Zapraszamy do współpracy oraz zgłaszania zapytań i potrzeb szkoleniowych!

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

DODATKOWA OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA INSTYTUCJI KULTURY

Brainstoming Gruoup of people Working Concept

W odpowiedzi na otrzymywane zapytania, wzbogaciliśmy naszą ofertę szkoleń/warsztatów o kolejne propozycje. Każdą z nich szczegółowo dostosowujemy do charakteru, profilu oraz typu instytucji kultury oraz oczekiwań jej Kadry.

 1. Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę
 2. Jak projektować kulturę
 3. Jak promować kulturę
 4. Jak eksponować i opowiadać kulturę
 5. Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)
 6. Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)
 7. Jak animować kulturę
 8. Jak edukować kulturą
 9. Jak aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów
 10. Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki
 11. Jak organizować gry w kulturze

UWAGA: naszą ofertę dedykujemy zarówno istniejącym instytucjom kultury, jak i nowo powstałym lub tworzonym dużym regionalnym bądź niewielkim lokalnym ośrodkom kultury działającym przy placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp. (np. mini-muzea, izby pamięci, wystawy, galerie).

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

SZKOLENIE: Booktalking – inspirująca metoda rozbudzania książkowych pasji

Szkolenia i warsztaty z booktalkingu

ADRESACI

bibliotekarze, nauczyciele, wychowawcy, edukatorzy, animatorzy kultury, przedstawiciele firm, instytucji i organizacji związanych z edukacją czytelniczą i promocją czytelnictwa lub prowadzących działalność wydawniczą, organizatorzy wydarzeń kulturalnych i czytelniczych, targów itp.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Geneza i charakterystyka booktalkingu
 2. Cele i zalety prezentacji książek poprzez book talk
 3. Formy booktalkingu
 4. Adresaci booktalkingu oraz dobór książek i technik ich prezentacji
 5. Warsztat „Książkowego Gawędziarza” – tradycyjne i innowacyjne narzędzia, pomoce i materiały
 6. Prezentacja „Ścieżek Ekspresji” oraz „Mówiących Książek” – autorskich metod opowiadania z pasją o książkach
 7. Zasady projektowania i organizacji wydarzeń booktalkingowych w przestrzeniach zamkniętych i w plenerze

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Jak motywować, inspirować i integrować kadrę placówki oświatowej”

JAK MOTYWOWAĆ, INSPIROWAĆ I INTEGROWAĆ NAUCZYCIELI

ADRESACI

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

TYP SZKOLENIA

Otwarte 

CZAS TRWANIA

5h dydaktycznych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Mechanizmy towarzyszące procesom motywacji oraz inicjatywności indywidualnej i zespołowej.
 2. Czynniki i bodźce inspirujące i pobudzające do kreatywnego myślenia i działania osoby indywidualne oraz grupy i zespoły.
 3. Płacowe i pozapłacowe motywatory w miejscu pracy.
 4. Zarządzanie zawodowym i osobistym potencjałem kompetencyjnym całej kadry placówki oraz jej członków.
 5. Integracja przez kooperację – cele, metody, narzędzia i efekty:
 • praca metodą projektów (podejście tradycyjne i innowacyjne),
 • innowacje pedagogiczne w szkole/przedszkolu (podejście tradycyjne i innowacyjne),
 • metody „zwinne” (ang. agile) myślenia i działania twórczego, innowacyjnego i projektowego: Design Thinking, Cretaive Thinking, Scrum w edukacji oraz Kanban.
 1. Efektywność i użyteczność prowadzonych działań zawodowych i pozazawodowych jako stymulatory aktywności nauczycieli.
 2. Dostrzegać, doceniać, eksponować – czyli jak systematycznie zwiększać satysfakcję z pracy i automotywację nauczycieli.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, trener biznesu, coach ICC, moderator Design Thinking, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław). 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl