Archiwum

SZKOLENIE „Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka”

Szkolenie Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka 1

 1. Główne założenia Metody Ruchu Rozwijającego.
 2. Zalety Metody Ruchu Rozwijającego.
 3. Metodyka organizacji i realizacji zajęć.
 4. Schemat zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:
 5. Część praktyczna – wykonywanie ćwiczeń, struktur ruchowych i kluczowych elementów schematu zajęć opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 6. Projektowanie zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego.
 7. Fabularyzacja zabaw i ćwiczeń MRR.

Szkolenie Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka 2.png

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

Reklamy

SZKOLENIE „Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu”

Szkolenie Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu 1

Szkolenie jest dedykowane placówkom nastawionym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania pomocy i narzędzi wykorzystywanych zarówno w codziennej pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi (wraz z kreatywnymi formami dokumentowania jej), jak i w działaniach wizerunkowych promujących kadrę przedszkola oraz samą placówkę.


Szkolenie Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu 2

 1. Zaprezentowanie i omówienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia własnych pomocy, narzędzi oraz publikacji nauczycieli.
 2. Definiowanie potrzeb i/lub problemów, dla których będą projektowane rozwiązania.
 3. Generowanie pomysłów na ćwiczenia, zadania, zabawy, karty pracy lub pomoce dydaktyczne.
 4. Wykonywanie prototypów, modeli lub narzędzi i ich testowanie.
 5. W jakim celu, dla kogo i co chcę publikować?
 6. Generowanie pomysłów na treść i formę publikacji.
 7. Tworzenie makiety publikacji (layout, storybard, moodboard).
 8. Jak i gdzie publikować i promować swoją twórczość.

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE: „Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”

Szkolenie Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Jak przybliżać małym dzieciom pojęcie patriotyzmu.
 2. „Duża Ojczyzna” – historia Polski, jej bohaterowie, tradycje, kultura oraz symbole narodowe i ich znaczenie.
 3. „Mała Ojczyzna” – historia regionu, jego lokalni bohaterowie, tradycje, kultura oraz symbole i ich znaczenie.
 4. Lokalne walory kulturalne, naturalne i przyrodnicze (zabytki, pomniki przyrody, elementy krajobrazu) jako elementy budujące poczucie tożsamości i przynależności małego dziecka.
 5. Organizowanie zajęć i imprez związanych z ogólnonarodowymi i lokalnymi wydarzeniami (święta, rocznice itp.).
 6. Projektowanie i realizowanie z dziećmi przedsięwzięć w ramach idei „Zachować przeszłość dla przyszłości”.
 7. Tworzenie materiałów informacyjnych, wystaw, ekspozycji plenerowych, kącików muzealnych itp. w przedszkolu.
 8. Angażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz liderów środowiska lokalnego (instytucje, organizacje) do wspierania inicjatyw kształtujących w dzieciach postawy patriotyczne.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Mali projektanci” – metoda projektów i elementy Design Thinking w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Szkolenie jest dedykowane placówkom nastawionym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metodyki, organizacji pracy oraz doskonalenia swojej kadry w kierunku szeroko pojętej kreatywności. Po ukończeniu szkolenia nauczyciele rozwiną w sobie zdolność dostrzegania i formułowania ciekawych twórczych wyzwań dla siebie oraz swoich podopiecznych. Zostaną również wyposażeni w szereg narzędzi, dzięki którym będą mogli wspierać dzieci w kształtowaniu umiejętności projektowania, planowania, przewidywania, rozwiązywania problemów, współdziałania, logicznego myślenia, myślenia i działania twórczego itp. A zatem rozwijania u swoich podopiecznych tych predyspozycji i uzdolnień, których będzie od nich wymagać niedaleka przyszłość zarówno w edukacji szkolnej, jak i codziennym życiu.

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 2

 1. Główne założenia metody projektów oraz Design Thinking w edukacji przedszkolnej.
 2. Zalety projektowania w edukacji, wychowaniu i terapii małego dziecka.
 3. Najważniejsze etapy procesu projektowania.
 4. Jak wprowadzić dziecko w świat projektowania.
 5. Przegląd form i technik pracy oraz narzędzi i materiałów do dziecięcego designu.
 6. Jak stawiać inspirujące wyzwania dla małych projektantów.
 7. Wykonywanie przykładowych projektów według schematu „od pomysłu do prototypu” (wzorów, odzieży, pojazdów, robotów, krajobrazu, architektury, wnętrz, przedmiotów sztuki użytkowej itp.).
 8. Zasady opracowywania i realizacji cyklicznych zajęć projektowych w przedszkolu.

Warsztaty LEGO Mechanicy

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

 

 

SZKOLENIE „Bum Bum Rurki w edukacji, wychowaniu i terapii dziecka w wieku przedszkolnym”

Zabawy i ćwiczenia oraz złożone formy artystyczne z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium w postaci Bum Bum Rurek to nie tylko ruch i proste muzykowanie, ale także doskonały sposób na rozładowanie napięć, rozwijanie społeczne i emocjonalne dzieci, integrowanie grupy, twórczą ekspresję oraz poznawania siebie i świata sztuki. To odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, talentów i predyspozycji – nie tylko artystycznych.

BUM BUM RURKI W PRZEDSZKOLU 1

Bum Bum Rurki umożliwiają także indywidulane i grupowe działanie w przestrzeni – również w plenerze. Można je traktować jako wielofunkcyjne pomoce do zajęć artystycznych oraz muzykoterapii, choreoterapii i teatroterapii, a także jako bardzo oryginalne przyrządy do zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych.

Systematyczne włączenie Bum Bum Rurek w zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne znacznie zwiększa ich atrakcyjność oraz podnosi efektywność wielokierunkowej pracy z przedszkolakami.

BUM BUM RURKI W PRZEDSZKOLU 2

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym są Bum Bum Rurki?
 2. Tworzenie zestawów grających i techniki wydobywania dźwięków.
 3. Wpływ zastosowania Bum Bum Rurek do stymulowania poszczególnych sfer rozwoju dziecka.
 4. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci w wieku 4-6 lat wykorzystujące Bum Bum Rurki:
 • układy rytmiczne
 • układy melodyczne
 • układy taneczne
 • muzyczne dialogi
 • muzyczne rzeźby
 • rurkowe inscenizacje dźwiękowe
 • Bum Bum Rurki i techniki parateatralne
 • „Koncert na 100 rurek”
 • „Mali kompozytorzy”
 1. Prowadzenie zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych.
 2. Opracowywanie własnych ćwiczeń, zabaw i scenariuszy wykorzystujących Bum Bum Rurki.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Kodowanie w przedszkolu”

 

Kodowanie w przedszkolu 1

Postęp i nowoczesne technologie rozwijające się w niemal wszystkich dziedzinach życia stawiają nowe wzywania zarówno nam dorosłym, jak i młodym pokoleniom. Rolą nauczyciela przedszkola jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, dzięki którym w przyszłości będą one potrafiły swobodnie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych osiągnięć – nie tylko biernie, ale również aktywnie i twórczo – logicznie myśląc, projektując i kreując.

Kodowanie w przedszkolu 2

Nauka kodowania/programowania przedszkolaków jest realizowana poprzez podejmowanie różnych form aktywności i świetną zabawę – również, a właściwe przede wszystkim – bez komputera. Jej efekty obejmują nie tylko podstawowe kompetencje informatyczne, ale także rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, umiejętności językowe i matematyczne oraz takie sprawności dziecka, jak koncentracja, koordynacja, pamięć, systematyczność oraz odwaga do samodzielnego myślenia, eksperymentowania oraz podejmowania decyzji.

Kodowanie w przedszkolu 3

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest dziecięce kodowanie?
 2. Wpływ kodowania na stymulowanie wszystkich sfer rozwoju dziecka.
 3. Podstawowe pojęcia występujące w kodowaniu i dziecięcym programowaniu.
 4. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci w wieku 4-6 lat:
 • kodowanie na płaszczyźnie,
 • kodowanie przestrzenne,
 • kodowanie w plenerze,
 • kodowanie wirtualne z wykorzystaniem programu Scratch Junior,
 • algorytmy w dziecięcym kodowaniu.
 1. Przegląd pomocy i narzędzi do kodowania w przedszkolu.
 2. Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych oraz scenariuszy zbaw i ćwiczeń.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (zgodnie z nową podstawą programową)”

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 1

Nasze szkolenie „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym” uwzględnia wymagania aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i swoim zakresem obejmuje zawarte w niej cele i zadania z zakresu kształtowania mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 2

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rozwój mowy a inne sfery rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Zabawy rozwijające umiejętność bezpośredniego komunikowania się dziecka z rówieśnikami i dorosłymi.
 3. Kształtowanie mowy pod katem poprawności artykulacyjnej, gramatycznej, fleksyjnej i składniowej.
 4. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy: oddechowo-ruchowe, artykulacyjne i logopedyczne.
 5. Rozwijanie płynności, ekspresji i intonacji wypowiedzi.
 6. Aktywne słuchanie, zadawanie pytań i konstruowanie dłuższych wypowiedzi.
 7. Komunikowanie się dziecka w różnych sytuacjach i relacjach z otoczeniem.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 3

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki i instytucje zapraszamy do kontaktu.