Archiwum

SZKOLENIE „Moja zgrana klasa”

Adresaci:

Rady pedagogiczne szkól podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy klas oraz nauczyciele chcący budować dobre relacje w zespołach klasowych podczas swoich lekcji i zajęć (nauczyciele świetlic, pedagodzy i bibliotekarze szkolni, opiekunowie kół zainteresowań i organizacji szkolnych oraz inni zainteresowani).

Czas trwania:

4h dydaktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

1. Diagnoza struktury i relacji w klasie/w grupie.

2. Sprawna i efektywna komunikacja.

3. Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji.

4. Budowanie tożsamości grupy.

5. Integrowanie zespołu.

6. Rozwiązywanie konfliktów w grupie.

7. Aktywizacja i kształtowanie samorządności grupy.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklama

SZKOLENIE „Prowadzenie zajęć z socjoterapii w szkole”

Adresaci:

Rady pedagogiczne szkól podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy klas, nauczyciele świetlic, pedagodzy i bibliotekarze szkolni, opiekunowie kół zainteresowań i organizacji szkolnych oraz inni zainteresowani.

Czas trwania:

4h dydaktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

1. Socjoterapia a obszary zaburzonego zachowania

2. Istota, cele i funkcje socjoterapii

3. Zasady organizowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkole

4. Formy i techniki socjoterapeutyczne

5. Wskazówki praktyczne i ćwiczenia

5.1. Samopoznanie, samoświadomość, samoocena

5.2. Autoprezentacja i wzajemne poznanie się

5.3. Integracja

5.4. Emocje i radzenie sobie z nimi

5.5. Komunikacja

5.6. Relacje i zaufanie w grupie

5.7. Współdziałanie

5.8. Rozwiązywanie konfliktów

5.9. Przykłady ćwiczeń opartych na plastycznym wyrażaniu siebie oraz swoich uczuć i nastrojów (elementy arteterapii)

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Szkolenia dla bibliotekarzy, animatorów i edukatorów

Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach oraz otrzymywanych zapytaniach aktualizujemy naszą ofertę szkoleniową i warsztatową adresowaną do bibliotekarzy oraz animatorów i edukatorów wykorzystujących książki w pracy z odbiorcami w każdym wieku oraz prowadzących działania animacyjne, kulturalne i artystyczne w swoich bibliotekach i poza nimi.

W zależności od potrzeb, każdy z tematów może być realizowany w wymiarze od 4 do 16 godzin dydaktycznych (2 dni – również w edycjach weekendowych).

Oprócz zaproponowanych tematów, opracowujemy formy szkoleniowe dostosowane do indywidualnych oczekiwań zamawiających w obszarach szeroko pojętej pracy edukacyjnej i organizacyjnej bibliotek oraz innych instytucji kultury.

 • „Kreatywne formy pracy z książką”
 • „Nauka i zabawa z picturebookami
 • „Komiks w wychowaniu i edukacji”
 • „Teatrzyk książki kamishibai na 20 sposobów”
 • „Twórcze sposoby promocji książek i rozwijania czytelnictwa”
 • „Warsztaty booktalkingu
 • „Bajkoterapia w pracy z dziećmi i rodzicami”
 • „Techniki teatralne i parateatralne w bibliotece”
 • Storytelling w bibliotece”
 • „LEGO storytelling w bibliotece”
 • „Biblioteka konstruktorów”
 • „Projektowanie i tworzenie gier w bibliotece”
 • „Projektowanie i tworzenie książek artystycznych”
 • „Warsztaty tworzenia poradników”
 • „Kreowanie wizerunku i promocja biblioteki”
 • „Projektowanie, organizacja i promocja wydarzeń w bibliotece”
 • „Bibliotekarz – lider kreatywności i innowacyjności”
 • „Publikujący bibliotekarz – bloger, dziennikarz, autor”
 • „Biblioteka pełna przygód”
 • „Biblioteka pełna szyfrów, tajemnic i zagadek”
 • „Biblioteka – Dziecięca Akademia Wyobraźni”
 • „Biblioteka jako centrum animacji kultury”
 • „Biblioteka jako centrum rozwijania kreatywności (dzieci, młodzieży, dorosłych)”
 • „Biblioteka jako centrum rozwijania i realizacji zainteresowań i pasji (dzieci, młodzieży, dorosłych)”
 • „Biblioteka jako centrum wzornictwa i designu
 • „Wolontariat w bibliotece”

Szkolimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

SZKOLENIE „Wolontariat w instytucji kultury”

1. Wolontariat w kulturze – formy, cele i założenia.

2. Edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, kompensacyjne i terapeutyczne walory aktywności kulturalnej wolontariuszy i uczestników kultury.

3. Potencjał i możliwości wspierania poszczególnych grup społecznych poprzez wolontariat.

4. Aspekty formalno-prawne wolontariatu.

5. Projektowanie struktury organizacyjnej i merytorycznej funkcjonowania wolontariatu w instytucji kultury.

6. Promocja wolontariatu i rekrutacja wolontariuszy.

7. Organizacja i koordynacja pracy wolontariuszy w instytucji kultury – integracja, komunikacja, zarządzanie i motywowanie.

8. Promowanie i eksponowanie działań wolontariuszy.

9. Diagnoza i ewaluacja efektywności wolontariatu w instytucji kultury.

10. Podsumowanie współpracy z wolontariuszami.

11. Wolontariat a kariera zawodowa wolontariusza.

Szkolimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Szkolenie „Wolontariat w szkole”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cele i założenia wolontariatu szkolnego.
 2. Podstawy prawne wolontariatu w Polsce.
 3. Formy wolontariatu szkolnego.
 4. E-wolontariat w szkole.
 5. Funkcje i zadania koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW).
 6. Organizacja pracy SKW:
  • koncepcja pracy i regulamin wolontariatu prowadzonego w szkole,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • integracja i zarządzanie zespołem,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • budowanie sieci współpracy w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • promocja działań i rozwijanie SKW,
  • dokumentowanie działalności.

Szkolenia dla bibliotekarzy

SZKOLENIE 1

Standardy obsługi klienta w bibliotece i proaktywne podejście do pracy z czytelnikiem

1) Istota i funkcje standardów w obsłudze klienta instytucji kultury.

2) Między rutyną a elastycznością – jak ustalać uniwersalne zasady?

3) „Mapa podróży klienta” w bibliotece – kluczowe punkty oraz ich potencjał i słabe strony.

4) Proaktywność i asertywność w pracy bibliotekarza.

SZKOLENIE 2

Nowoczesny marketing w instytucji kultury – wykorzystanie potencjału marketingu internetowego do promocji i budowania wizerunku instytucji kultury

1) Funkcje promocyjne i wizerunkowe prezentowanych informacji, wydarzeń i sukcesów.

2) Wartościowy kontent, czyli co, komu i jak prezentować.

3) Formy, kanały i narzędzia skutecznej komunikacji i promocji online w instytucji kultury – media społecznościowe, portale tematyczne i specjalistyczne, własne zasoby internetowe instytucji, aplikacje.

4) Tworzenie treści angażujących odbiorców.

5) Współtworzenie ciekawych i wartościowych treści z odbiorcami i aktywnymi uczestnikami kultury.

SZKOLENIE 3

Biblioteczny escape-room czyli jak przemienić bibliotekę w pokój zagadek

1) Książki i ich role w bibliotecznych escape room’ach.

2) Temat, fabuła, scenariusz i cel.

3) Zagadki, łamigłówki, kody i szyfry w bibliotece.

4) Formy i charakter zadań, wyzwań i misji.

5) Przydatne pomoce i rekwizyty.

6) Aranżacja przestrzeni.

SZKOLENIE 4

,,Biblioteka dla seniora” – organizacja wydarzeń bibliotecznych, skuteczne formy animacji, wykorzystanie potencjału współpracy międzypokoleniowej, wolontariat

1) Potrzeby i problemy seniorów jako podstawa projektowania oferty biblioteki.

2) Zasada multiaktywności w pracy animacyjnej z seniorami.

3) „Seniorzy + reszta świata” – budowanie międzypokoleniowych relacji i więzi poprzez aktywność biblioteczną.

4) Formy, funkcje i cele wolontariatu bibliotecznego dla seniorów.

SZKOLENIE 5

,,Młodzi w bibliotece” czyli skuteczne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

1) „Nie lubię czytać! Po co mi książki?” – wyciszanie obiekcji językiem korzyści.

2) Booktalking i digital storytelling jako nowoczesne formy prezentacji książek.

3) „Książki do zadań specjalnych” w pracy z dziećmi i młodzieżą.

4) „Książka na 20 sposobów”.

5) „Nic tak nie rozwija zamiłowania i szacunku do książek, jak…” – formułowanie wyzwań proczytelniczych.

SZKOLENIE 6

Biblioteka jako ,,Trzecie Miejsce” czyli centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego

1) Biblioteka jako Centrum Wszechstronnego Rozwoju społeczności lokalnej.

2) Zasoby biblioteki i jej użytkowników jako potencjał ,,Trzeciego Miejsca”.

3) Wdrażanie i praktykowanie idei „Biblioteki zawsze otwartej”, „Kultury przenikającej” oraz „Kultury na wynos”.

4) Zalety partycypacji społecznej w organizacji pracy i działalności biblioteki.

SZKOLENIE 7

,,Nieczytający w bibliotece” – skuteczne formy pozyskiwania nowych grup czytelników

1) Z kim i dlaczego konkuruje biblioteka i książka?

2) „Biblioteczni no-userzy” – kim są, co myślą, czego potrzebują?

3) Biblioteka multiaktywna dla każdego – oferta bogata lub elastyczna.

4) Biblioteka przyciągająca czyli od informacji do aktywizacji.

SZKOLENIE 8

Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią

1) Dziedzictwo kulturowe – czym jest i co oferuje?

2) Jak przedmiot staje się eksponatem?

3) Droga „od dzieła do arcydzieła”.

4) Edukacyjne i promocyjne walory lokalnych i regionalnych zasobów natury i kultury.

5) „Odkryj, poznaj, zrozum, doceń, eksponuj, promuj i propaguj!” – łańcuch wyzwań związanych z lokalną historią.

6) Klub Młodych Kustoszy i Przewodników.

SZKOLENIE 9

Tworzenie podcastów w bibliotece: nagrywanie, edycja i platformy do udostępniania

1) Czym jest podcast?

2) Kto, komu, co i jak może przekazać w bibliotecznych podcastach?

3) Warunki organizacyjne i techniczne tworzenia podcastów.

4) Multimedia do nagrywania, opracowywania i rozpowszechniania podcastów.

SZKOLENIE 10

Storytelling jako skuteczna forma promocji czytelnictwa

1) Powstanie i ewolucja storytellingu.

2) Formy i techniki opowiadania historii.

3) Tworzenie bibliotecznych opowieści dla odbiorców i z odbiorcami.

4) Inspirujące pomoce i narzędzia do storytellingu.

5) Booktalking jako forma książkowego i czytelniczego storytellingu.

6) Utrwalanie i udostępnianie tworzonych historii.

SZKOLENIE 11

Nowe technologie w animacji czytelnictwa: aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja

1) Określenie celów i form zastosowania multimediów w promocji czytelnictwa i aktywnego korzystania z oferty biblioteki.

2) Materiały graficzne (i tekstowe) – fotografie, rysunki, memy, digarty, storyboardy, moodboardy, tutoriale, flogi.

3) Zasoby dźwiękowe – narracje użytkowe, podcasty, audiobooki, audioporadniki.

4) Projekty audiowizualne – vlogi, live’y, videotutoriale, animacje poklatkowe.

5) Gamifikacja i czytelnicze wyzwania w bibliotece.

Szkolimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

„Warsztaty wytchnieniowe dla nauczycieli, terapeutów i pracowników służby zdrowia”

1/ „Warsztaty wytchnieniowe dla nauczycieli”

PROGRAM SZKOLENIA:

 • aktywności/zabawy związane z rytmem i muzyką (improwizacje)
 • nauka tańców z różnych stron świata
 • taniec spontaniczny i kreatywny
 • gra na prostych instrumentach
 • uruchamianie wyobraźni (metoda kierowanej wyobraźni i wolnych skojarzeń)
 • relaksacja przy dźwiękach instrumentów muzykoterapeutycznych
 • różnorodne formy rysunku terapeutycznego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Czytaj więcej…

2/ „Warsztaty wytchnieniowe dla terapeutów”

PROGRAM SZKOLENIA:

 • regeneracja przez ruch
 • medytacja w ruchu
 • nauka tańców z różnych stron świata – bycie tu i teraz, skupienie na procesie nauki
 • taniec spontaniczny i kreatywny, praca z metaforą ruchową
 • relaksacja przy dźwiękach instrumentów muzykoterapeutycznych
 • różnorodne formy rysunku terapeutycznego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Czytaj więcej…

3/ „Warsztaty wytchnieniowe dla pracowników służby zdrowia”

PROGRAM SZKOLENIA:

 • regeneracja w ruchu
 • medytacja w ruchu
 • praca z metaforą ruchową
 • nauka tańców z różnych stron świata (bycie tu i teraz, skupienie na procesie nauki)
 • taniec spontaniczny i kreatywny
 • uruchamianie wyobraźni (metoda kierowanej wyobraźni i wolnych skojarzeń)
 • relaksacja przy dźwiękach instrumentów muzykoterapeutycznych
 • różnorodne formy rysunku terapeutycznego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Czytaj więcej…

Szkolenie „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”

ADRESACI SZKOLENIA:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej
 • animatorzy
 • osoby prowadzące zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne
 • terapeuci
 • osoby pracujące z seniorami oraz uczestnikami z niepełnosprawnością

Program szkolenia obejmuje:

 • tańce z różnych stron świata
 • elementy muzykoterapii (aktywizacja, improwizacja, relaksacja)
 • elementy choreoterapii (taniec kreatywny i spontaniczny)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Czytaj więcej…

Efektywna edukacja w trudnych czasach – SZKOLENIA

Od stycznia 2021 roku sukcesywnie wzbogacamy ofertę naszej Akademii o szkolenia odpowiadające bieżącym problemom związanym zarówno z procesem unowocześniania metod nauczania, wychowania i terapii dzieci i młodzieży, jak i skutkami ograniczeń i zagrożeń spowodowanych pandemią, wojną, kryzysem i ich następstwami – zwłaszcza psychospołecznymi.

SZKOLENIE 1

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów.

(szkoły podstawowe)

SZKOLENIE 2

Jak poprawić koncentrację i motywację uczniów w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 3

Profilaktyka, diagnoza i rozwiązywanie problemów w funkcjonowaniu uczniów w szkole i poza nią.

(szkoły podstawowe)

SZKOLENIE 4

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym i edukacji młodzieży.

(szkoły ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 5

Efektywna edukacja stacjonarna, hybrydowa i zdalna w czasie pandemii.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 6

Jak prowadzić angażujące i aktywizujące lekcje online.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 7

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych w ramach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 8

Metody projektowe w edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 9

Innowacje edukacyjne i pedagogiczne w szkole.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 10

Praca z uczniem zdolnym.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 11

Storytelling w szkole – jak ciekawie organizować i prowadzić lekcje.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 12

Myślenie krytyczne w szkole.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 13

Trening kreatywności dla nauczycieli.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 14

Ocenianie kształtujące w szkole.

(szkoły podstawowe)

SZKOLENIE 15

Przywództwo w edukacji.

(szkoły podstawowe)

SZKOLENIE 16

Tutoring w pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 17

Mentoring w pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 18

Coaching w pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

SZKOLENIE 19

Bezpieczeństwo i cyberzagrożenia w sieci.

(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Powyższe tematy mogą być modyfikowane i dostosowywane od potrzeb i oczekiwań Zamawiających. Szczegółowy program każdego z nich ustalamy indywidualnie.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Szkolenia i warsztaty stacjonarne i online dla nauczycieli przedszkoli

Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne realizowane przez nas na terenie całej Polski oraz prowadzone w formie zdalnej (online).

 • „Profilaktyka, diagnoza i rozwiązywanie problemów w funkcjonowaniu przedszkolaków w czasie pandemii”.
 • „Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój fizyczny i dużą motorykę dzieci w przedszkolu w okresie ograniczonej aktywności związanej z pandemią”.

*             *             *

 • „Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość”.
 • „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym”.
 • „Przedszkole w Internecie”.

*             *             *

 • „Organizacja pracy zdalnej nauczyciela przedszkola”.
 • „Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola”.
 • „Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 • „Metody skutecznego radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela”.
 • „Warsztaty wytchnieniowe dla nauczycieli”.
 • „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 • „Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu”.
 • „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 • „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole i przedszkolu”.

*             *             *

 • „Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu”.
 • „Praca metodą projektów w przedszkolu”.
 • „Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu”.
 • „Innowacje pedagogiczne w przedszkolu”.
 • „Kodowanie i programowanie w przedszkolu”.
 • „Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza w przedszkolu”.
 • „Rozwijanie postaw patriotycznych w przedszkolu”.
 • „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw przedszkolaków”.
 • „Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”.
 • „Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu”.
 • „Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu”.
 • „Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola”.
 • „Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywność ruchową”.
 • „Rozwijanie koncentracji uwagi i uważności dziecka poprzez ćwiczenia z zakresu małej i dużej motoryki”.
 • „Rozwijanie kreatywności i inicjatywności dziecka poprzez ruch i muzykę”.

*             *             *

 • „Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu”.
 • „Wspieranie rozwoju inteligencji wielorakich u dzieci w wieku przedszkolnym”.
 • „Organizacja pracy przedszkola oparta na osiągnięciach i elementach fińskiego systemu edukacji”.
 • „Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej”.

*             *             *

 • „Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu”.
 • „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu”.
 • „Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu”.
 • „Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu”.
 • „Wykorzystanie elementów arteterapii w przedszkolu”.
 • „Biblioterapia i bajkoterapia w przedszkolu”.
 • „Muzykoterapia w przedszkolu”.
 • „Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka”.
 • „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”.

*             *             *

 • „Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu”.
 • „Bum Bum Rurki w edukacji, wychowaniu i terapii dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • „Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami”.
 • Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu”.
 • Przedszkolaki opowiadają – techniki storytellingu stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowieści”.
 • „LEGO Storytelling – wymyślam, buduję, inscenizuję – działania twórcze przedszkolaków z wykorzystaniem klocków i zabawek”.
 • Opowieści ukryte w papierze – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna przedszkolaków”.
 • „Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze”.
 • „Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu”.

*             *             *

 • „Działania twórcze wspomagające naukę czytania w przedszkolu”.
 • „Działania twórcze wspomagające naukę pisania w przedszkolu”.
 • „Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu”.
 • „Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu”.

*             *             *

 • „Metody stymulujące rozwój społeczny, współpracę i komunikację przedszkolaków”.
 • „Wspomaganie rozwoju koncentracji i pamięci dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • „Wspomaganie rozwoju odpowiedzialności, samodyscypliny i systematyczności u dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • „Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym”.
 • „Trudne zachowania – nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków”.
 • Bezpieczny świat przedszkolaka – metody przygotowujące dziecko do właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach i środowiskach”.
 • Ja wśród innych – jak uczyć przedszkolaków pomagania i współdziałania”.

Zapraszamy do współpracy oraz zgłaszania zapytań i potrzeb szkoleniowych!

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl