Archiwum

SZKOLENIE: Booktalking – inspirująca metoda rozbudzania książkowych pasji

Szkolenia i warsztaty z booktalkingu

ADRESACI

bibliotekarze, nauczyciele, wychowawcy, edukatorzy, animatorzy kultury, przedstawiciele firm, instytucji i organizacji związanych z edukacją czytelniczą i promocją czytelnictwa lub prowadzących działalność wydawniczą, organizatorzy wydarzeń kulturalnych i czytelniczych, targów itp.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Geneza i charakterystyka booktalkingu
 2. Cele i zalety prezentacji książek poprzez book talk
 3. Formy booktalkingu
 4. Adresaci booktalkingu oraz dobór książek i technik ich prezentacji
 5. Warsztat „Książkowego Gawędziarza” – tradycyjne i innowacyjne narzędzia, pomoce i materiały
 6. Prezentacja „Ścieżek Ekspresji” oraz „Mówiących Książek” – autorskich metod opowiadania z pasją o książkach
 7. Zasady projektowania i organizacji wydarzeń booktalkingowych w przestrzeniach zamkniętych i w plenerze

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Jak motywować, inspirować i integrować kadrę placówki oświatowej”

JAK MOTYWOWAĆ, INSPIROWAĆ I INTEGROWAĆ NAUCZYCIELI

ADRESACI

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

TYP SZKOLENIA

Otwarte 

CZAS TRWANIA

5h dydaktycznych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Mechanizmy towarzyszące procesom motywacji oraz inicjatywności indywidualnej i zespołowej.
 2. Czynniki i bodźce inspirujące i pobudzające do kreatywnego myślenia i działania osoby indywidualne oraz grupy i zespoły.
 3. Płacowe i pozapłacowe motywatory w miejscu pracy.
 4. Zarządzanie zawodowym i osobistym potencjałem kompetencyjnym całej kadry placówki oraz jej członków.
 5. Integracja przez kooperację – cele, metody, narzędzia i efekty:
 • praca metodą projektów (podejście tradycyjne i innowacyjne),
 • innowacje pedagogiczne w szkole/przedszkolu (podejście tradycyjne i innowacyjne),
 • metody „zwinne” (ang. agile) myślenia i działania twórczego, innowacyjnego i projektowego: Design Thinking, Cretaive Thinking, Scrum w edukacji oraz Kanban.
 1. Efektywność i użyteczność prowadzonych działań zawodowych i pozazawodowych jako stymulatory aktywności nauczycieli.
 2. Dostrzegać, doceniać, eksponować – czyli jak systematycznie zwiększać satysfakcję z pracy i automotywację nauczycieli.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, trener biznesu, coach ICC, moderator Design Thinking, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław). 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

SZKOLENIE: „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły zawodowej (branżowej) – czyli jak podnieść efektywność rekrutacji”

Skuteczna rekrutacja do szkoły zawodowej branżowej

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają szereg narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły zawodowej (branżowej) oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych, które pozwolą zbudować trwałe zaplecze promocyjne szkoły oraz zwiększyć efektywność procesu pozyskiwania i rekrutacji nowych uczniów. Ponadto dowiedzą się, jak wyeksponować korzyści płynące dla uczniów i absolwentów, którzy podjęli naukę w szkole zawodowej (branżowej), w sposób przyciągający nowych kandydatów chcących zdobyć praktyczny i pożądany na rynku pracy zawód.

CZAS TRWANIA

4-6h (opcjonalnie)

PROGRAM

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań marketingowych

 1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych
 2. Cele działań promocyjnych szkoły
 3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej
 4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki
 5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych
 6. Adresaci komunikatów promocyjnych
 7. Skala i zasięg działań marketingowych szkoły
 8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych
 9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji szkoły
 10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych
 11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko- i długofalowej promocji szkoły
 12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej szkoły

 1. Czego oczekują od szkoły zawodowej (branżowej) kandydaci, ich rodzice oraz rynek pracy, a co oferuje szkoła?
 2. Jak zwiększyć zainteresowanie kandydatów i ich rodziców szkołą zawodową (branżową)?
 3. Jak zaplanować i przeprowadzić skuteczną rekrutację do szkoły zawodowej (branżowej) (Dni Otwarte, prezentacje wewnętrzne i zewnętrzne, eventy promocyjne, np. Targi Edukacyjne itp.)?
 4. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron szkoły
 5. Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych
 6. Wybór i klasyfikacja treści promujących szkołę
 7. Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji
 8. Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, trener biznesu, coach ICC, moderator Design Thinking, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

KOSZT

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Warsztaty doradztwa zawodowego i projektowania kariery dla uczniów

Warsztaty rozwoju zawodowego i kariery

 1. Moja przyszłość w moich rękach – warsztaty projektowanie kariery.
 2. Nieprzeciętni na rynku pracy – jak przygotować kreatywne CV, zawodowe portfolio i oryginalną autoprezentację.
 3. Moje wyznaczniki kariery.
 4. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi trenerskich i coachingowych rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste uczniów.
 5. Kariera oparta na pasji.
 6. Młodzi przedsiębiorcy.
 7. Skuteczna autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów szkół różnych typów i specjalizacji, studentów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, podopiecznych instytucji wspierających, organizacji pozarządowych prowadzących działalność z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Szkolenia i warsztaty dla szkolnych doradców zawodowych

Doradztwo zawodowe i doradztwo kariery

 1. Elementy coachingu w doradztwie zawodowym.
 2. Elementy tutoringu w doradztwie zawodowym.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów w doradztwie zawodowym.
 4. Motywacja i automotywacja ucznia w szkole i poza nią.
 5. Kompetencje społeczne ucznia w szkole i poza nią.
 6. Projektowanie kariery z wykorzystaniem metodyki i narzędzi Design Thinking.
 7. Kreatywne metody projektowania ścieżek kariery.
 8. Wewnętrzne i zewnętrzne wyznaczniki kariery – jak wykorzystać ich potencjał?
 9. Kariera oparta na pasji.
 10. Nieprzeciętni na rynku pracy – jak przygotować z uczniem jego kreatywne CV, zawodowe portfolio i oryginalną autoprezentację.
 11. Wykorzystanie narzędzi trenerskich i coachingowych w doradztwie zawodowym.

Naszą ofertę adresujemy do szkolnych i akademickich doradców zawodowych, doradców kariery, liderów Biur Karier, liderów inkubatorów przedsiębiorczości, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów społecznych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych i wszystkich zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, projektowania kariery, rozwoju zawodowego i osobistego oraz HR.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Warsztaty druku artystycznego (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty druku na papierze i tkaninie

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik druku na różnych typach papieru, tkanin, drewna itp. w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii i terapii zajęciowej,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Warsztaty kolażu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty kolażu

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik kolażowych w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii, terapii zajęciowej i tyflografice,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże przestrzenne, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl