Archiwum

SZKOLENIE „Bum Bum Rurki w edukacji, wychowaniu i terapii dziecka w wieku przedszkolnym”

Zabawy i ćwiczenia oraz złożone formy artystyczne z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium w postaci Bum Bum Rurek to nie tylko ruch i proste muzykowanie, ale także doskonały sposób na rozładowanie napięć, rozwijanie społeczne i emocjonalne dzieci, integrowanie grupy, twórczą ekspresję oraz poznawania siebie i świata sztuki. To odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, talentów i predyspozycji – nie tylko artystycznych.

BUM BUM RURKI W PRZEDSZKOLU 1

Bum Bum Rurki umożliwiają także indywidulane i grupowe działanie w przestrzeni – również w plenerze. Można je traktować jako wielofunkcyjne pomoce do zajęć artystycznych oraz muzykoterapii, choreoterapii i teatroterapii, a także jako bardzo oryginalne przyrządy do zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych.

Systematyczne włączenie Bum Bum Rurek w zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne znacznie zwiększa ich atrakcyjność oraz podnosi efektywność wielokierunkowej pracy z przedszkolakami.

BUM BUM RURKI W PRZEDSZKOLU 2

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym są Bum Bum Rurki?
 2. Tworzenie zestawów grających i techniki wydobywania dźwięków.
 3. Zastosowanie Bum Bum Rurek do stymulowania poszczególnych sfer rozwoju dziecka.
 4. Wspomaganie kształtowania kompetencji kluczowych za pomocą Bum Bum Rurek: porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.
 5. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci w wieku 4-6 lat wykorzystujące Bum Bum Rurki:
 • układy rytmiczne
 • układy melodyczne
 • układy taneczne
 • muzyczne dialogi
 • muzyczne rzeźby
 • rurkowe inscenizacje dźwiękowe
 • Bum Bum Rurki i techniki parateatralne
 • „Koncert na 100 rurek”
 • „Mali kompozytorzy”
 1. Prowadzenie zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych.
 2. Opracowywanie własnych ćwiczeń, zabaw i scenariuszy wykorzystujących Bum Bum Rurki.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

Reklamy

SZKOLENIE „Kodowanie i programowanie w przedszkolu”

 

Kodowanie w przedszkolu 1

Postęp i nowoczesne technologie rozwijające się w niemal wszystkich dziedzinach życia stawiają nowe wzywania zarówno nam dorosłym, jak i młodym pokoleniom. Rolą nauczyciela przedszkola jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, dzięki którym w przyszłości będą one potrafiły swobodnie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych osiągnięć – nie tylko biernie, ale również aktywnie i twórczo – logicznie myśląc, projektując i kreując.

Kodowanie w przedszkolu 2

Nauka kodowania/programowania przedszkolaków jest realizowana poprzez podejmowanie różnych form aktywności i świetną zabawę – również, a właściwe przede wszystkim – bez komputera. Jej efekty obejmują nie tylko podstawowe kompetencje informatyczne, ale także rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, umiejętności językowe i matematyczne oraz takie sprawności dziecka, jak koncentracja, koordynacja, pamięć, systematyczność oraz odwaga do samodzielnego myślenia, eksperymentowania oraz podejmowania decyzji.

Kodowanie w przedszkolu 4

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest dziecięce kodowanie?
 2. Wpływ kodowania na stymulowanie wszystkich sfer rozwoju dziecka.
 3. Podstawowe pojęcia występujące w kodowaniu i dziecięcym programowaniu.
 4. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci w wieku 4-6 lat:
 • kodowanie na płaszczyźnie,
 • kodowanie na dywanie,
 • kodowanie przestrzenne,
 • kodowanie w plenerze,
 • zabawy z elementami kodowania dla najmłodszych,
 • kodowanie z wykorzystaniem klocków, darów natury i materiałów plastycznych,
 • zapisywanie i odczytywanie kodów oraz różne formy ich ilustrowania lub „wykonywania” (rysowanie, wypełnianie schematów, pokonywanie tras, odtwarzanie sekwencji ruchowych i zakodowanych czynności),
 • kodowanie z wykorzystaniem Ozobotów*,
 • algorytmy w dziecięcym kodowaniu.
 1. Przegląd pomocy i narzędzi do kodowania i programowania w przedszkolu.
 2. Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych oraz scenariuszy zabaw i ćwiczeń.

* – w zależności od potrzeb Zamawiających szkolenie może być zrealizowane bez wykorzystania robotów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej do dowolnego powielania, modyfikowania i dostosowywania do swoich potrzeb.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (zgodnie z nową podstawą programową)”

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 1

Nasze szkolenie „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym” uwzględnia wymagania aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i swoim zakresem obejmuje zawarte w niej cele i zadania z zakresu kształtowania mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 2

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rozwój mowy a inne sfery rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Zabawy rozwijające umiejętność bezpośredniego komunikowania się dziecka z rówieśnikami i dorosłymi.
 3. Kształtowanie mowy pod katem poprawności artykulacyjnej, gramatycznej, fleksyjnej i składniowej.
 4. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy: oddechowo-ruchowe, artykulacyjne i logopedyczne.
 5. Rozwijanie płynności, ekspresji i intonacji wypowiedzi.
 6. Aktywne słuchanie, zadawanie pytań i konstruowanie dłuższych wypowiedzi.
 7. Komunikowanie się dziecka w różnych sytuacjach i relacjach z otoczeniem.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 3

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki i instytucje zapraszamy do kontaktu.

 

Szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Nasza aktualna oferta dedykowana kadrze poradni obejmuje następujące szkolenia i warsztaty:

 1. Edukacja, wychowanie i terapia sukcesem.
 2. Biblioterapia i biblioedukacja czyli książki w pracy terapeuty.
 3. Projekt edukacyjny i arteterapeutyczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Kreatywny terapeuta – opracowywanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy.
 5. Elementy działań twórczych podnoszące efektywność zajęć terapeutycznych.
 6. Satysfakcja z pracy, samorealizacja oraz rozwój osobisty i zawodowy terapeuty.
 7. Terapeuto, publikuj! – opracowywanie własnych publikacji i e-publikacji.
 8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Internecie.
 9. Kreowanie wizerunku i promocja poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani innymi tematami, prosimy o kontakt i przekazanie nam swoich potrzeb szkoleniowych.

Działamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do owocnej i twórczej współpracy!

AKE – lokalizacja prowadzonych szkoleń i warsztatów

Nasza Akademia prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół, bibliotek oraz kadry innych instytucji kultury w następujących miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Jelenia Góra
 • Kalisz
 • Katowice
 • Kielce
 • Konin
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Radom
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Włocławek
 • Wrocław
 • Zielona Góra

W przypadku szkoleń zamkniętych dojeżdżamy do siedziby Zamawiającego bez względu na lokalizację.

Naszą aktualną ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.

Adresaci szkoleń Akademii Kreatywnej Edukacji

Nasza Akademia prowadzi szkolenia i warsztaty oświatowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne dla:

 • dyrektorów placówek oświatowych
 • dyrektorów instytucji kultury
 • dyrektorów placówek terapeutycznych
 • rad pedagogicznych placówek oświatowych
 • rad pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • rad pedagogicznych placówek terapeutycznych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • terapeutów
 • nauczycieli przedszkoli
 • nauczycieli szkół podstawowych, zawodowych, średnich
 • nauczycieli szkół specjalnych
 • nauczycieli świetlic szkolnych
 • nauczycieli bibliotek
 • bibliotekarzy
 • pracowników instytucji kultury
 • pracowników placówek opieki społecznej

Więcej informacji publikujemy TUTAJ.

Szkolenia dla przedszkoli w całej Polsce

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSZKOLI 2017 – 2018

Poniższe szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.

I. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

1.1. Dyrektor przedszkola jako lider, coach i menedżer

1.2. Zarządzanie motywujące w przedszkolu

II. ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY KADRY PRZEDSZKOLA

2.1. Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola

2.2. Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola

2.3. Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkola

2.4. Warsztat „Animator działań twórczych” dla nauczycieli przedszkola

2.5. Warsztaty arteterapeutyczne dla nauczycieli przedszkola

2.6. Nauczycielu, publikuj!

2.7. Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli

2.8. Techniki skutecznego radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela

III. WYCHOWANIE I ROZWÓJ DZIECKA

3.1. Stymulowanie i zaspakajanie ciekawości poznawczej dziecka

3.2. Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu

3.3. Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu

3.4. Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym

3.5. Trudne zachowania – nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków

3.6. „Bezpieczny świat przedszkolaka” – metody przygotowujące dziecko do właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach i środowiskach

3.7. „Ja wśród innych” – jak uczyć przedszkolaków pomagania i współdziałania

3.8. Wspieranie rozwoju mowy dziecka w okresie przedszkolnym

3.9. Działania twórcze wspomagające naukę czytania w przedszkolu

3.10. Działania twórcze wspomagające naukę pisania w przedszkolu

3.11. Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu

3.12. Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu

IV. EDUKACJA I TERAPIA KULTURALNA, CZYTELNICZA I ARTYSTYCZNA W PRZEDSZKOLU

4.1. Poznawanie kulturowych zasobów miasta/regionu

4.2. Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu

4.3. Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

4.4. Biblioterapia i biblioedukacja w przedszkolu

4.5. Bajkoterapia w przedszkolu

4.6. Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami

4.7. Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu

4.8. „Przedszkolaki opowiadają” – techniki storytellingu stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowieści

4.9. LEGO Storytelling – wymyślam, buduję, inscenizuję – działania twórcze przedszkolaków z wykorzystaniem klocków i zabawek

4.10. „Opowieści ukryte w papierze” – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna przedszkolaków

4.11. Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze

4.12. Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu

4.13. „Podróż do Fabryki Grafomotoryki” – wykorzystywanie gotowych i projektowanie własnych pomocy, gier i zabaw usprawniających

V. METODY SPECJALISTYCZNE W PRZEDSZKOLU

5.1. Praca metodą Celestyna Freineta w przedszkolu

5.2. Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne w przedszkolu

5.3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka

5.4. Zastosowanie metod montessorianskich w edukacji przedszkolnej

5.5. Rozwój inteligencji wielorakich w przedszkolu (metoda Howarda Gardnera)

VI. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU

6.1. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu

6.2. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

6.3. Wejdź w mój świat – zrozumieć dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

6.4. FASD – dziecko ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych

VII. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

7.1. Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu

7.2. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja

7.3. Metoda kreatywnego projektowania Design Thinking w przedszkolu. Więcej szczegółów publikujemy TUTAJ.

7.4. Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu

7.5. Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

7.6. Efektywna współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

7.7. Przedszkole pełne sukcesów

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE PRZEDSZKOLA

8.1. Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość

8.2. Przedszkole w Internecie

IX. SZKOLENIA, WARSZTATY I SPOTKANIA DLA RAD RODZICÓW

Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowujemy oferowaną przez nas lub sugerowaną przez Państwa tematykę do prowadzenia zajęć dla Rad Rodziców. Nasze spotkania mają charakter prelekcji połączonych z prezentacją (praktycznych przykładów, intersujących rozwiązań, innowacyjnych pomocy itp.) lub warsztatami. Uczestnicy otrzymują materiały z zaprezentowanej tematyki i metodyki.

X. SZKOLENIA, WARSZTATY I SEMINARIA NA ZAMÓWIENIE

Akademia Kreatywnej Edukacji specjalizuje się również w opracowywaniu form edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Zamawiających. Każde z zamieszczonych w powyższej ofercie szkoleń może zostać zmodyfikowane pod kątem zakresu tematycznego, proporcji treści oraz czasu trwania. Organizujemy także prelekcje, zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętej edukacji, wychowania i terapii.

Pełną ofertę z opisami szkoleń publikujemy TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, prosimy o kontakt.

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl