PROJEKT PO WER „POSTAW NA PRACĘ”

 

Z dniem 1 lutego 2016 r. kadra naszej Akademii została zaangażowana do kolejnego Projektu.

Postaw na pracę PLAKAT

„POSTAW NA PRACĘ” jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Adresatami wsparcia są osoby młode (także niepełnosprawne) w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nigdzie się nie kształcą (w trybie stacjonarnym), ani nie uczestniczą w żadnych szkoleniach, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wymogi uczestnictwa:
– wiek 18-29 lat,
– zamieszkiwanie na terenie Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego, pabianickiego lub zgierskiego,
– status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
– kandydat nie kształci się (w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (w ciągu ostatnich 4 tygodni nie był uczestnikiem pozaszkolnych zajęć finansowanych ze środków publicznych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Formy wsparcia:
– indywidualne (6h) i grupowe poradnictwo zawodowe (40h)
– pośrednictwo pracy (3h)
– szkolenia zawodowe dostosowane do INDYWIDUALNYCH potrzeb Uczestników i pracodawców
– 3-miesięczny staż z możliwością zatrudnienia

Dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały dydaktyczne, stypendium szkoleniowe i stażowe, opłata za szkolenie i egzamin, badania lekarskie

Rekrutacja w ramach I edycji trwa do 31.03.2016 r.

W przypadku dużej liczby osób chętnych decydować będzie także kolejność zgłoszeń!!!

 

Reklama