Tag Archive | szkolenie muzykoterapia dla wychowawców

SZKOLENIE: „MUZYKOTERAPIA – zastosowanie w oświacie i opiece społecznej”

MUZYKOTERAPIA Łódź

ORGANIZATORZY

Akademia Kreatywnej Edukacji w partnerstwie z Centrum Rozwoju i Arteterapii „ARSMANDALA”.

ZAŁOŻENIA

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach muzykoterapii i ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach kształcenia (w tym uczniów i podopiecznych placówek specjalnych i ośrodków terapii) oraz osobami dorosłymi i seniorami pozostającymi w różnej kondycji psychofizycznej.

ADRESACI

Nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, instruktorzy oraz animatorzy z przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, burs i internatów, świetlic środowiskowych, domów pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, wychowawcy kolonijni oraz wszyscy zainteresowani tematyką terapii artystycznych.

METODY PRACY

Miniwykład, prezentacja, pokaz, warsztaty, praca indywidualna i w grupach, metoda projektów, działania twórcze.

CZAS TRWANIA

20h (2 dni w systemie weekendowym)

SZKOLENIE Z MUZYKOTERAPII I CO DALEJ?

W części podsumowującej szkolenie Uczestnicy otrzymują szereg praktycznych wskazówek, w jaki sposób wykorzystać w pracy zawodowej zdobytą wiedzę i umiejętności oraz jak je rozszerzać, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem we własnych publikacjach i e-publikacjach oraz jak eksponować uzyskane kompetencje w dokumentach aplikacyjnych, w tym w swoim zawodowym portfolio.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji, pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, trener arteterapii, animator działań twórczych, konsultant ds. dydaktycznych i organizacyjnych ZNP, doradca zawodowy i biznesowy, autor publikacji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

DZIEŃ 1

I. Muzykoterapia – geneza teorii i praktyki.

II. Metodyka oddziaływań muzykoterapeutycznych:

 1. Profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne oraz terapeutyczne funkcje muzykoterapii.
 2. Funkcje edukacji, wychowania i terapii przez muzykę – wskazania metodyczne:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • zaspokajanie i kompensacja potrzeb psychofizycznych,
 • kształtowanie samoświadomości i tożsamości,
 • odkrywanie oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • pobudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczej ekspresji,
 • wzbogacanie procesu nauczania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, motorycznie i sensorycznie,
 • wzmacnianie oddziaływań z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej,
 • profilaktyka i terapia uzależnień,
 • wspomaganie procesu socjalizacji i resocjalizacji,
 • poprawa jakości życia u osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i seniorów,
 • rozwój potencjału osobistego i zawodowego pracujących i bezrobotnych osób dorosłych.

3. Metody i formy muzykoterapii – przykładowe ćwiczenia:

 • określanie indywidualnego poziomu percepcji bodźców dźwiękowych,
 • muzykoterapia aktywna i receptywna (wyciszająca i pobudzająca),
 • ćwiczenia rytmiczne i ruchowo-rytmiczne,
 • granie na instrumentach,
 • improwizacje muzyczne i muzyczno-ruchowe,
 • wykonywanie i ozdabianie instrumentów,
 • pantomima z tłem muzyczno-dźwiękowym,
 • relaksacja, wizualizacja i treningi autogenne,
 • zabawy integracyjne i pląsy.

4. Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.

5. Przegląd narzędzi, pomocy i materiałów wykorzystywanych w muzykoterapii.

DZIEŃ 2

III. Organizacja warsztatu pracy muzykoterapeuty.

1. Praktyczna realizacja zajęć opartych na wybranych metodach:

 • Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej,
 • Poranny Krąg,
 • elementy muzykoterapii Carla Orff’a,
 • elementy muzykoterapii Emila Jacquesa Dalcroze’a,
 • elementy muzykoterapii Rudolfa von Labana.

2. Organizacja zajęć z muzykoterapii:

 • cele muzyczne i pozamuzyczne proponowanych ćwiczeń i zabaw,
 • formy i charakter zajęć,
 • czas i miejsce realizacji,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć.

3. Łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej (arteterapia, biblioterapia, bajkoterapia, artbooking, landart, choreoterapia, teatroterapia).

4. Zasady projektowania i realizacji zajęć indywidualnych i grupowych:

 • cele, formy, metody, narzędzia i materiały,
 • ćwiczenia, scenariusze, programy oraz projekty edukacyjne i artystyczne.

5. Formy doskonalenia kompetencji i warsztatu pracy muzykoterapeuty.

KOSZT

390zł/os.

Szkolenia zamknięte w placówkach i instytucjach – termin i cena do uzgodnienia.

Zakres tematyczny oraz czas trwania szkoleń zamkniętych z zakresu metod i form terapii artystycznych może być dowolnie modyfikowany według potrzeb Zamawiającego.

 INFORMACJE I ZAPISY

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklama