Tag Archive | szkolenie warsztaty zajęcia z biblioterapii on-line

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI ON-LINE (bez lub z asystą rodzica)

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych twórczych działań ukierunkowanych na:

  • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczej ekspresji,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (m.in. rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny; rozwój dużej i małej motoryki),
  • kształtowanie potencjału dziecka według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (inteligencja logiczno-matematyczna, językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna).

Wiek dziecka

5-12 lat

Metody pracy

Podczas zajęć, obok autorskich technik i narzędzi, wykorzystujemy elementy takich metod, jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogika Celestyna Freineta, metoda Marii Montessori, Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej Macieja Kieryła, praca z darami Friedricha Froebla, Plan Daltoński, Kinezjologia Edukacyjnej Paula Dennisona, Integracja Sensoryczna, wielozmysłowe poznawanie i doświadczanie świata i inne.

Sięgamy także po różne formy arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz biblioterapii i bajkoterapii.

Dla każdego dziecka tworzymy zindywidualizowane programy i scenariusze korzystając z banku naszych zadań i ćwiczeń. Ponadto na bieżąco formułujemy dodatkowe polecenia i twórcze wyzwania nawiązujące do tego, co wypracowało dziecko w swoich aktualnych działaniach.

Kreatywny home e-learning 2

Formy twórczej ekspresji dziecka

  • aktywność plastyczna (różne techniki)
  • działania manipulacyjne i konstrukcyjne
  • dziecięce projektowanie
  • kreatywna praca z ilustracjami
  • twórcze opowiadanie i pisanie
  • techniki teatralne i parateatralne
  • aktywność wokalna, muzyczna i rytmiczna
  • aktywność ruchowa
  • kreatywna grafomotoryka
  • twórcza i aktywizująca praca z książkami (w tym tzw. „książkami do zadań specjalnych”)
  • dziecięce kodowanie i programowanie
  • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne
  • inne

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Formy pracy

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań oraz charakteru i celu prowadzonych zajęć, nasza oferta edukacyjna obejmuje:

  • prowadzenie zajęć on-line przez Skype,
  • udostępnianie materiałów dydaktycznych i „Arkuszy Twórczych Wyzwań” zawierających zestawy poleceń, kart pracy, kart inspiracji itp. w wersji cyfrowej do druku i wykonania przez dziecko lub rodzica z dzieckiem podczas zajęć on-line lub po zajęciach,
  • konsultacje przez Skype lub telefoniczne.

Czas trwania zajęć

W zależności od wieku dziecka pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut.

Zasady i etapy współpracy

  1. Zgłoszenie się do nas mailowe lub telefoniczne.
  2. Wstępna rozmowa i poznanie Państwa oczekiwań.
  3. Zaprojektowanie i przedstawienie Państwu zindywidualizowanej oferty wraz z wyceną.
  4. Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pilotażowych on-line (30 min.).
  5. Sporządzenie i podpisanie umowy.
  6. Realizacja zajęć według programu z możliwością wprowadzenia na bieżąco zmian organizacyjnych i merytorycznych po ich obustronnym zaakceptowaniu.
  7. Dokonanie płatności po każdych zajęciach (o ile nie została wybrana opcja płatności z góry za cały zaplanowany program z rabatem 20%).

Cena

Ustalana indywidualnie (standardowa cena wynosi 45zł za godzinę zegarową).

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl